Skip to main content

Privacyverklaring

Algemeen
Wijnhuis Oss respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming wordt behandeld.

Verwerking van persoonsgegevens
Als persoonsgegevens gelden gegevens die kunnen worden gebruikt om uw identiteit te achterhalen.
Wijnhuis Oss kan persoonsgegevens verwerken doordat u deze gegevens actief aan ons verstrekt en/of doordat die – om bijvoorbeeld technische redenen – automatisch aan ons worden doorgegeven.

Onder persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt zijn onder meer begrepen de naam, contactgegevens en andere gegevens die u aan ons heeft verstrekt.

Doeleinden verwerking
De persoonsgegevens die Wijnhuis Oss verwerkt, zullen uitsluitend worden gebruikt:

• om met u in contact te kunnen treden;
• om uw vragen te kunnen beantwoorden;
• om een zakelijke relatie met u te kunnen onderhouden;
• Voor het sluiten van een overeenkomst (van opdracht);
• voor de uitvoering van onze dienstverlening;
• om u te informeren over nieuwsberichten van Wijnhuis Oss;
• om een veilige winkelomgeving te waarborgen;
• voor werving, sollicitatie en/of selectiedoeleinden;
• het analyseren en verbeteren van dienstverlening van Wijnhuis Oss;
• het verrichten van marktonderzoek ten behoeve van Wijnhuis Oss.

Het anderszins verwerken van uw persoonsgegevens geschiedt alleen voor zover u Wijnhuis Oss daarvoor toestemming hebt verleend. Die toestemming kan blijken uit het feit dat u per e-mail of anderszins een vraag aan Wijnhuis Oss stelt of indien u vrijwillig persoonsgegevens aan ons verstrekt.

Rechtsgronden voor de verwerking
Wijnhuis Oss baseert de verwerking van uw persoonsgegevens op verschillende rechtsgronden. Een groot deel van de persoonsgegevens die wij van u verwerken, verwerken wij omdat dit noodzakelijk is om onze overeenkomst met u na te komen. Daarnaast verwerken wij uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het behartigen van ons gerechtvaardigd belang om onder andere uw vragen te kunnen beantwoorden, om u te adviseren, om u op de hoogte te stellen van onze activiteiten en/of om u te informeren. Om uw en onze veiligheid in de winkel te kunnen garanderen en om diefstal tegen te gaan, maakt Wijnhuis Oss in haar winkel gebruik van cameratoezicht. Verder geldt dat als u uw persoonsgegevens aan ons verstrekt u dit vrijwillig doet, zodat u ons daarmee tevens uitdrukkelijk toestemming verleent om deze gegevens te verwerken. Tot slot zijn wij in sommige situaties hiertoe wettelijk en/of contractueel verplicht (bijvoorbeeld het documentnummer van uw ID-document).

Welke persoonsgegevens verwerken wij van u
Wij verwerken in beginsel de persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt. Ten behoeve van onze dienstverlening en/of uitvoering van onze overeenkomst met u worden tevens alle daarvoor relevante persoonsgegevens verwerkt. Onder andere verwerken wij de volgende persoonsgegevens en documenten met daarin opgenomen de volgende persoonsgegevens:

• NAW gegevens;
• geslacht;
• e-mailadres;
• geboortedatum;
• telefoonnummer;
• functie, bedrijf, etc.

Beveiliging en bewaartermijn
Wijnhuis Oss heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en om onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

Wijnhuis Oss bedrijf bewaart uw gegevens in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving op het gebied van de bewaartermijnen. Ten behoeve van bijvoorbeeld claims, audits en fiscale verplichtingen worden de persoonsgegevens in ieder geval gedurende zeven jaar bewaard, nadat het betreffende bestelling/levering/koop/cursus/proeverij is gesloten/afgerond of uw vraag is beantwoord. Na deze periode is Wijnhuis Oss gerechtigd om uw persoonsgegevens zonder nadere aanzegging te verwijderen. Uw NAW gegevens, uw telefoonnummer en uw e-mailadres worden ook nadien nog bewaard, zodat wij indien nodig zakelijke contacten met u kunnen onderhouden, wij u kunnen informeren en wij u van ontwikkelingen op de hoogte kunnen stellen. U verleent hiervoor bij voorbaat uitdrukkelijke toestemming.

Toegang tot persoonsgegevens
Wijnhuis Oss heeft in het kader van de in deze privacyverklaring opgenomen doeleinden toegang tot uw persoonsgegevens.

Voor bepaalde werkzaamheden worden door Wijnhuis Oss derde partijen ingeschakeld en worden de voor deze specifieke werkzaamheden benodigde persoonsgegevens met deze derden gedeeld. Denk hierbij aan:

• Spete.nl ICT Diensten B.V. (Roggeweg 28B, 6534 AJ te Nijmegen), voor de bedrijfssoftware, ICT-diensten en de opslag van de digitale gegevens;
• POS Manager (Biesbosweg 16a, 5145 PZ te Waalwijk), voor het kassaregistratiesysteem en de back-up daarvan;
• BTTN Beveiliging BV (Roggeweg 28C, 6534 AJ te Nijmegen), voor de beveiliging van de winkel en om een veilige winkelomgeving te waarborgen;
• De accountant/salarisadministrateur Wienen accountants en adviseurs (Kerkenbos 1020, 6546 BA te Nijmegen), voor de boekhouding, (salaris)administratie en functionaliteiten;
• Mailchimp, voor het verzenden van nieuwsbrieven/mailings.

Met deze partijen zijn contractuele en organisatorische maatregelen getroffen die vereist zijn bij het uitvoeren van diensten van Wijnhuis Oss, waardoor uw persoonsgegevens enkel worden verwerkt voor de doeleinden zoals genoemd in deze privacyverklaring. Uw persoonsgegevens worden dus niet gedeeld met derden voor doeleinden die verband houden met direct marketing.

Daarnaast zal Wijnhuis Oss uw persoonsgegevens enkel aan derden verstrekken wanneer wij daar contractueel of wettelijk toe verplicht zijn, wanneer u daar toestemming voor geeft of wanneer dat nodig is om onze dienstverlening uit te voeren.

Hyperlinks
Voor uw gemak kunnen op onze website hyperlinks opgenomen zijn naar websites van derden. Indien u gebruikt maakt van een hyperlink en deze website(s) bezoekt, wijzen wij u erop dat het privacy beleid van deze derde partij(en), en niet dat van Wijnhuis Oss van toepassing is op de activiteiten die op u deze website(s) verricht en de informatie die u daar openbaar maakt.

Wijzigingen
Wijnhuis Oss kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd eenzijdig wijzigen door een update van deze versie op onze website te plaatsen. Wijnhuis Oss adviseert u daarom om regelmatig op deze pagina te kijken of wijzigingen in de privacyverklaring zijn doorgevoerd.

Uw rechten
Met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens heeft u het recht:

• op informatie over de verwerkingen;
• op inzage;
• op correctie;
• op verwijdering;
• om ‘vergeten te worden’;
• op beperking;
• op verzet;
• op overdracht;
• om de verleende toestemming in te trekken; en
• om niet onderworpen te worden aan een geautomatiseerde besluitvorming.

Datalek
Bij een datalek gaat het om toegang tot of vernietiging, verlies, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens zonder dat dit de bedoeling is van ons als Werkgever. Onder een datalek valt dus niet alleen het vrijkomen (lekken) van gegevens, maar ook de onrechtmatige verwerking van gegevens en verlies van (toegang tot) persoonsgegevens (zoals het verliezen van een USB-stick met persoonsgegevens).

Indien sprake is van een (vermoeden van een) datalek, dan verzoeken wij u dit direct te melden via via info@wijnhuisoss.nl o.v.v. “Datalek” of bel ons op 0412 – 63 25 04.

Vragen & Opmerkingen
Indien u vragen, opmerkingen of klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens door Werkgever, neem dan contact op met ons via info@wijnhuisoss.nl o.v.v. “Vertrouwelijk i.v.m. privacyverklaring” of bel ons op 0412 – 63 25 04.

Disclaimer
De informatie die op de website en/of via elektronische nieuwsbrieven door Wijnhuis Oss wordt verstrekt, is uitsluitend van informatieve aard. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorg door Wijnhuis Oss is samengesteld, worden geen garanties verstrekt ten aanzien van de volledigheid en juistheid van deze informatie. Wijnhuis Oss is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook (direct of indirect) die op enigerlei wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit het gebruik van de (informatie op de) website en/of elektronische nieuwsbrieven. Verwijzingen naar sites die niet door Wijnhuis Oss worden onderhouden zijn enkel ter informatie en voor het gebruiksgemak van de bezoeker opgenomen. Hoewel Wijnhuis Oss selectief is ten aanzien van de websites waarnaar wordt verwezen, staat Wijnhuis Oss niet in voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die op de betreffende website worden aangeboden.

Het is de gebruiker van de website en/of de ontvanger van elektronisch nieuwsbrieven niet toegestaan de inhoud van de website of de elektronisch nieuwsbrieven op enigerlei wijze te vermenigvuldigen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van Wijnhuis Oss.

Wijnhuis Oss is niet verplicht om de informatie op de website actueel te houden.

Indien u naar aanleiding van de website en /of een elektronische nieuwsbrief vragen hebt, belt u ons dan gerust.

Door vertrouwelijke en/of gevoelige informatie zonder encryptie per e-mail naar ons te versturen, accepteert u het risico dat deze informatie voor derden kenbaar wordt. Het gebruik van e-mailverkeer is namelijk nooit 100 % veilig.

Algemene voorwaarden
Tot slot wordt opgemerkt dat op alle werkzaamheden van Wijnhuis Oss de algemene voorwaarden van toepassing zijn, waarin onder andere een beperking van onze aansprakelijkheid is opgenomen. Een exemplaar van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden is in te zien in onze winkel.